Ziang Xu

ZiangxuDPhil Engineering Science
2020

I’m a DPhil student in Engineering Science. Loving sports and making friends.

Contact: ziang.xu@gtc.ox.ac.uk